สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะ์ห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด
อัตราเรียกเก็บ ช่วยเหลือศพละ 30.- บาท

เดือน

จำนวนผู้เสียชีวิต
ที่เรียกเก็บ

ชื่อ - สกุล สังกัด

จำนวนเงิน
เรียกเก็บ

มกราคม 56 2 1. นายวิเชียร  จันทร์จุติ 60.-
2. นายวสันต์  ภวบัณฑิตภรณ์        
กุมภาพันธ์ 56 5 1. นายภิญโญ  ทองจีน 150.-
2. นายโสภิส  เพิ่มทรัพย์
3. นายวิรัตน์  กวางคีรี
4. นายสุธีรพันธ์  พันธ์สนิท ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวจากอุบัติเหตุ
5. นายวรสิษฐ์  โชติพินทุ ปอดอักเสบ
มีนาคม 56 5 1. นายสุข  อ่วมเจริญ ชราภาพ 150.-
2. นางนิภา  เทศนาม เลือดออกในทางเดินอาหาร
3. นางจรัลรัตน์  ดาราวิโรจน์ ติดเชื้อในกระแสเลือด
4. นายทอด  มังสา หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
5. นายเสนาะ  ทองสัมฤทธิ์ มะเร็ง
เมษายน 56 5 1. นางบุษบา  ฉายศิริ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 200.-
2. นายโฉม  เขียวงาม โรคชรา * เก็บค่าบำรุง
3. นายนันท์นภัส  แป้นทอง อุบัติเหตุจราจร เพิ่ม 50.-
4. นางเนตรดาว  บุญมีพิพิธ แพ้ภูมิร่างกายตนเอง
5. นายอินทร์  เกตุตรีกรณ์ เนื้องอกในสมอง
พฤษภาคม 56 5 1. นางทองพิมพ์  องอาจ เส้นเลือดสมองตีบตัน 150.-
2. นางพูนเพชร  บุญประเสริฐ ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
3. นางสายพิณ  ถาวรเดช มะเร็งเต้านม
4. นางเรณู  สุวนันทน์ มะเร็งลำไส้
5. นายลับ  เงินใย ชราภาพ
มิถุนายน 56 4 1. นายนพ  พันธ์เผือก มะเร็งตับ 120.-
2. นายวิเชียร  สาลีวรรณ มะเร็งต่อมน้ำลาย
3. นางประทุม  มาตุอำพันวงศ์ มะเร็งถุงน้ำดี
4. นายย่อม  ชูศรี ชราภาพ
กรกฎาคม 56 4 1. นางมุทิตา  เกตุแก้ว 120.-
2. นางเอี่ยม  กิมสร้าง โรคไต
3. นายไพโรจน์  รัตนประทีป ปอดอักเสบติดเชื้อ
4. นางสาวศิริ  เซ่งตระกูล มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
สิงหาคม 56 5 1. นายทวีศักดิ์  มีแย้ม เลือดออกในสมองจากภาวะความดันโลหิตสูง 150.-
2. นายสรรเสริญ  สุขหอม ความดันโลหิตสูง
3. นายสมชาย  ลำภักษร ปอดอักเสบติดเชื้อ
4. นายเชิด วิริยะวงศ์ ปอดอักเสบติดเชื้อ
5. นางสาวเพ็ญทิพา  ทิพย์วงศ์ มะเร็งต่อน้ำดีระยะแพร่กระจาย
กันยายน 56 5 1. นายทองเจือ  กุญแจทอง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 120.-
2. นายเฉลิมชัย กลีบลำดวน ตับแข็ง
3. นางสาวศรีทวน คชพันธ์ หัวใจวายเฉียบพลัน
4. นายณรงค์  บุญนิกูล มะเร็ง
5. นายไพศาล  บูรณพานิช มะเร็งท่อน้ำดี
ตุลาคม 56 5 1. นางฉวีวรรณ  อัมพิลาศรัย มะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม 150.-
2. นายสามารถ เกลื่อนกลาด ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน
3. นายธานินทร์  มีอำนาจ ปอดอักเสบติดเชื้อ
4. นางนุกูล  งามขำ ปอดติดเชื้อ
5. นายสมหมาย  ฉันทนารมณ์ ชราภาพ
พฤศจิกายน 56 4 1. นายอรุณ  นิยมสุด ปอดติดเชื้อ 120.-
2. นางเพชรรัตน์  สุดสวาท
3. นายจิรศักดิ์  ทรัพย์ล้อม มะเร็งสมอง
4. นายปานศักดิ์  คงยิ้มละมัย
ธันวาคม 56 4 1. นายประชุม  ม้ายอุเทศ ชราภาพ 120.-
2. นายหยุด  เชื้อจีน เส้นเลือดในสมองแตก
3. นายสำเริง  พูลชนะ ภาวะหัวใจล้มเหลว
4. นายสุธา  กรองกำธร  มะเร็งตับ
มกราคม 57 5 1. นางสมบูรณ์  กล่อมเทศ มะเร็งรังไข่ 200.-
2. นางสังวาล  เย็นใจ คอหักจากอุบัติเหตุจราจร เก็บค่าบำรุง
3. นายหง่วน  คุ้มสะอาด โรคชรา เพิ่ม 50.-
4. นายชุมพล  นิโครธา ระบบหัวใจล้มเหลว
5. นายเสนอ  แสงธิป เลือดคั่งในสมอง
กุมภาพันธ์ 57 3 1. นายสมใจ  ม่วงคราม  อัมพฤกต  90.-
2. นายวัลลภ  จันทร์เกษร  ติดเชื้อในกระแสเลือด
3. นางเบญจวรรณ  หอสกุล มะเร็งปอด 
มีนาคม 57 5 1. นางวิไลพร  จิวเมือง มะเร็งกระเพาะอาหาร  150.-
2. นางสาววงเดือน  เขียวอินทร์ มีฝีในม้าม 
3. นางวิไลพร  จิวเมือง มะเร็งกระเพาะอาหาร 
4. นายดิเรก  อุดมแตง ชราภาพ 
5. นางสาวช่อเพชร  พวงมณี ภาวะตับแข็ง 
เมษายน 57 4 1. นายอ่อน  เสียงเพราะ ปอดอักเสบติดเชื้อ  120.-
2. นายประทิว  ทองรื่น เส้นโลหิตสมองแตก แขนขาอ่อนแรง 
3. นายสาขา  รักธรรม ไตวายเรื้อรัง 
4. นายเมี้ยน  ฤทธิ์บัว ภาวะการหายในล้มเหลว 
พฤษภาคม 57 5 1. นางลัดดา  แสนสวัสดิ์ มะเร็งตับอ่อน  150.-
2. นางทัศนีย์  พราหมณ์โสภา ชราภาพ 
3. นางสมจิต  วงษ์สุวรรณ์ อุบัติเหตุจราจร 
4. นางบุญหลง  เกษนรา

เลือดออกในสมองด้านซ้ายจำนวนมากจาก
ความดันเลือดสูง 

5. นายผ่อน  หงษ์ยนต์ มะเร็งลำไส้ 
มิถุนายน 57 5 1. นายไปล่  บุญกูล แผลกดทับติดเชื้อเข้ากระแสเลือด  150.-
2. นายณรงค์  แก้วเนตร ปอดอักเสบติดเชื้อ 
3. นางสาวสุภิญญา  ประสมศรี หัวใจล้มเหลว 
4. นายมนูญ  คูทอง หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 
5. นายยศ  บรรดาศักดิ์ โรคชรา 
กรกฎาคม 57 2 1. นายไพศาล  เงินวิลัย เส้นโลหิตสมองแตก  60.-
2. นายวันชัย  เชื่อมชิต เป็นลม 
สิงหาคม 57 2 1. นางสาวอรพินทร์  เซียงปิ๋ว ติดเชื้อในกระแสเลือด  60.-
2. นายสงบ  เพิ่มสิน มะเร็งต่อมลูกหมาก 
กันยายน 57 5 1. นายใจ  หว่านต้น ติดเชื้อในกระแสเลือด  150.-
2. นายประเทือง  สุมกระจิว หลอดเลือดในสมองอุดตันขาดเลือด 
3. นางสุกัญญา  สุวรรณดิษฐ์ มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 
4. นายจรรยา  วลัยเพชร โรคมัลติเพิล มัยอิโลมา 
5. นายประเสริฐ  สิทธิ์สุวรรณกร  มะเร็งตับ
ตุลาคม 57 3 1. นายชำนาญ  เฟื่องฟู สมองฟกช้ำบวมจากอุบัติเหตุจราจร  90.-
2. นางเอื้อมพร  วงษ์เงิน มะเร็งเต้านม
3. นายโน้ม  แก้วมงคล โรคปอด 
พฤศจิกายน 57 3 1. นายสมเกียรติ  อนุกูล มะเร็งสมองข้างซ้าย  90.-
2. นายเสน่ห์  งามขำ ผูกคอตาย 
3. นายนิวัฒน์  เสนะโลหิต ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 
ธันวาคม 57 4 1. นายปรีชา  โสมะพันธ์ มะเร็งตับ  120.-
2. นายทิพย์  เพ็งพิน หัวใจล้มเหลว 
3. นายบุญรอด  ขันตี กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
4. นางสาวสุพรรณี  ยิ้มละมัย มะเร็งกระดูกขาซ้าย 
มกราคม 58 3 1. นายบุญ  เพิ่มพูล ติดเชื้อในปอดรุนแรง  140.-
2. นายทา  ทองเต่าอินทร์ ภาวะไขกระดูกเสื่อม  เก็บค่าบำรุง
3. นายพรินศักดิ์  โพธิ์เผือก มะเร็งลำไส้  เพิ่ม 50.-
กุมภาพันธ์ 58 5 1. นายบุรี  แสงศิลา เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง  150.-
2. นายจิตร  คล้ำพักตร์ มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 
3. นายสล้าง  บุญเกิด ภาวะหัวใจล้มเหลว 
4. นายพีรายุส  ประเดิมศรี ระบบหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 
5. นายสวาท  ยี่ตัน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
มีนาคม 58 4 1. นายลาภ  จันทร์เหมือน สมองฝ่อวัยชรา  120.-
2. นายกฤษฎา  ทวีกาญจน์ สมองขาดเลือดซีกขวา 
3. นางบุญรวม  สืบเนื่อง ภาวะเลือดออกในช่องปอด 
4. นางเตือนตา  รอดคงที่ มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 
เมษายน 58 5 1. นายสมชาย  มีนุช ภาวะตับแข็ง  150.-
2. นางสาววรรณี  ใสสะอาด ชราภาพ 
3.  นายกิติศักดิ์  สินเหลือ ภาวะหัวใจล้มเหลวจากเส้นเลือดหัวใจตีบ 
4. นายธนบูรณ์  ทองมา อุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่สมองและฐานกะโหลก 
5. นายนเรศ  ทองใบ ภาวะขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน 
พฤษภาคม 58 5 1. จ.ส.อ.ชาญณรงค์ เฟื่องฟู มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 150.-
2. นายหรีด คุ้มครอง มะเร็งปอด
3. นายสุนทร สุขแก้ว มะเร็งท่อน้ำดี
4. น.ส.ฉลวย ปองมั่น มะเร็งปากมดลูก
5. นายฉัตร กิ่งทอง มะเร็งลำไส้ใหญ่
มิถุนายน 58 5 1. นายสมาน จันทร์พุ่ม การหายใจล้มเหลว 150.-
2. นายหยอด โคแล น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด
3. นายชำนาญ เมฆหมอก มะเร็งปอด
4. น.ส.มณี เติมเกาะ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
5. นายเฉลิม อ้นแสง มะเร็งลำคอและตับ
กรกฎาคม 58 3 1. นายอารยะ อินทร์มี มะเร็งปอด 90.-
2. นางสุกัญญา ศิริจำปา หลอดลมอุดตันเฉียบพลัน
3. นายสติ อินทร์จันทร์ มะเร็งกล่องเสียง
สิงหาคม 58 5 1. นายยศภัค กรกุม ช๊อกจากเสียเลือดจากมะเร็งเยื่อบุโพรงจมูก 150.-
2. นางไสว บุญประจวบ หัวใจขาดเลือด
3. น.ส.ธัญญา ณรงค์สิทธิศักดิ์ มะเร็งต่อมไทรอยด์
4. ส.อ.สุชาติ วะชังเงิน มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
5. นายสรรค์ ปานถนอม สมองฝ่อวัยชรา
กันยายน 58 5 1. นายอำนาจ ศรีทองดีประพันธ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 150.-
2. นายสมจิตต์ ยี่ตัน สมองฝ่อวัยชรา
3. นายสำรวย ปิ่นแก้ว โรคหัวใจ
4. นายฤาชัย สังขจันทร์ มะเร็ง
5. นางจุฑา วันทอง มะเร็งปอด
ตุลาคม 58 5 1. น.ส.สมจิตต์ มาลัยเลิศ โรคไตวายเรื้องรัง 150.-
2. นายนิตย์ ทองคำ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
3. นายมนัส พึ่งพา มะเร็งปอดระยะลุกลาม
4. น.ส.สุชาดา ดวงเดือน เส้นเลือดสมองแตก
5. นางลำใย แสงเพชร ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
พฤศจิกายน 58 2 1. นางบุญช่วย ถิระมนัส ถ่ายท้อง 150.-
2. น.ส.สุนันท์ อรุณแย้ม ภาวะการหายใจล้มเหลว
3. นายรังสรรค์ รูปลออ มะเร็งต่อมลูกหมาก
4. นางทองพาว ม่วงนาค ไตวายเรื้อรัง
5. นายอาภรณ์ กองทรัพย์ มะเร็งต่อมลูกหมาก
ธันวาคม 58 4 1. นายวุฒิพงษ์ พันธุ์พราหมณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 120.-
2. นายนิคม ศรีวิโรจน์ เลือดออกในทางเดินอาหารเฉียบพลัน
3. นายกิจจกูร เทพสุท ติดเชื้อในกระแสเลือด
4. นายพินิจ พันธุ์ละออง ปอดติดเชื้อรุนแรง
มกราคม 59 3 1. นายวรชัย เยาวปราณี หัวใจขาดเลือด 140.-
2. นางเตือนใจ ศิริอินทร์ ภาวะหัวใจหยุดทำงาน เก็บค่าบำรุง
3. นายเสนอ สุขแก้ว ปอดอักเสบติดเชื้อ เพิ่ม 50.-
กุมภาพันธ์ 59 4 1. นายพงษ์ศักดิ์ เอกลักษณ์ไพสิฐ มะเร็งตับ 120.-
2. นายสุธี์ เกษสุวรรณ์ มะเร็งตับ
3. น.ส.ศรีสุภางค์ ทิมวัฒน์ มะเร็.กระจายในปอด
4. นายหลุย จิรวิวัฒน์ภัทร ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
มีนาคม 59 5 1. นายวินิจ ชิระมณี กล้ามเนื้อหัวใจตาย 150.-
2. นายสุขเกษม บรรลือทรัพย์ หัวใจวายเฉียบพลัน
3. นางทวน เชื้อจีน เส้นเลือดสมองแตก
4. นางทองคำ พราหมณ์โสภี ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
5. นายเอนก ดุลบุตร กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เมษายน 59 5 1. นายชำนาญ เอี่ยมอาษา หัวใจล้มเหลว 150.-
2. นายสมเกียรติ คุ้มภัย เส้นเลือดหัวใจตีบ
3. นายม้อน บรรเจิดศิริ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
4. นางกณิการ์ โพธิ์สวัสดิ์ มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
5. นางยุพา ฤทธิ์กุล มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
พฤษภาคม 59 4 1. นางนิสา เล็กบำรุง หัวใจ, ไต 120.-
2. นางเปรื่อง อังกินันทน์ ภาวะหัวใจและทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
3. นายนวรัตน์ สมยา สมองและศีรษะถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
4. น.ส.จรรยา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ ชราภาพ
มิถุนายน 59 2 1. นายประทีป เจ้ยเปลี่ยน มะเร็งท่อน้ำดี 60.-
2. นางมุกดา ศรีสม มะเร็งปากมดลูก
กรกฎาคม 59 3 1. น.ส.การะเกด แก่นจันทร์ มะเร็งบริเวณลำคอและโพรงจมูก 90.-
2. นายปรีชา เกษรมาลา ติดเชื้อในกระแสเลือด
3. นางพรรณี อังกินันทน์ ติดเชื้อในกระแสเลือด
สิงหาคม 59 4 1. นายอำนวย มีชัย ติดเชื้อในกระแสเลือด 120.-
2. นางมณฑา อิ่มศรี หัวใจฟกช้ำกระดูกซี่โครงหักรุนแรง
3. นายเจี๋ยน ศรนารายณ์ ปอดติดเชื้อ
4. นายเลียบ ทิพย์จันทร์ ปอดติดเชื้อ
กันยายน 59 3 1. นางรำเพย ภูมิทัศน์ สมองฝ่อวัยชรา 90.-
2. นายพรรณะ ชูบดินทร์ ภาระขาดอากาศหายใจเฉียบพลันจากการสำลัก
3. นายผล หงษ์หิรัญ มะเร็งปอด
ตุลาคม 59 4 1. นางเหม พราหมณ์ฤกษ์ อัลไซเมอร์ 120.-
2. นางพจนา นวรัตน์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
3. นายสำเนา เตียวพิพิธพร มะเร็งลำไส้ใหญ่
4. นายมานพ สังข์พุก สมองขาดเลือดเป็นบริเวณกว้าง
พฤศจิกายน 59 1 1. นายสำเนา ไทยเอื้อ มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 30.-
ธันวาคม 59 5 1. นายสมเกียรติ จิรประเสริฐวงศ์ ติดเชื้อรุนแรงจากภาวะตับแข็ง 150.-
2. น.ส.นริศรา พูลน้อย ลิ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดแดงที่ปอด
3. นายวิชัย พรมสี มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
4. นายเยี่ยม พงษ์อนุนานนท์ มะเร็งตับ
5. นายคำรณ วาปี ภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ
มกราคม 60 5 1. นายใบ แก้วโกสีย์ หัวใจล้มเหลว 200.-
2. นางอุทัย ดวงดาว ติดเชื้อในกระแสเลือด เก็บค่าบำรุง
3. นายสุวิทย์ พราหมณ์แก้ว กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เพิ่ม 50.-
4. นายสาคร ลานอิน เส้นเลือดหัวใจตีบ
5. น.ส.บุญมาก ศรีอินทร์ ทางเดินหายใจล้มเหลวฉับพลัน
กุมภาพันธ์ 60 4 1. นายบุญมา ขันติกิจ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดติดเชื้อ 120.-
2. นายสมโภชน์ แตงพลับ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
3. นายยงค์ นพคุณ มะเร็งปอด
4. นายมี รานไพร อาหารอุดกั้นหลอดลม
มีนาคม 60 5 1. นายปรีชา ดีกรุด กระดูกคอหัก ม้ามไตฉีก เสียเลือดในช่องท้องจากอุบัติเหตุจราจร 150.-
2. นางสุนันทา เกษรมาลา มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
3. นายสุพจน์ พงษ์เผือก หัวใจ
4. นายนิพนธ์ บัวมณี ติดเชื้อในกระแสเลือด
5. นายชวน คงเหลือ ความดัน, หัวใจ, เบาหวาน
เมษายน 60 2 1. นายสุนทร ว่องไว หัวใจวายเฉียบพลันจากภาวะหัวใจโตและความดันโลหิตสูง 60.-
2. นางเฉลย สว่างใจ มะเร็งปอด
พฤษภาคม 60 5 1. นายสมศักดิ์ สิงห์เทียน ระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 150.-
2. นางจีรนุช ปิ่มเปี่ยม ปอดติดเชื้อ
3. นางสุกัญญา พงศ์ภัสสร มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
4. นายประกอบ บุตรสิงห์ ปอดติดเชื้อ
5. นายบุญส่ง ทนทาน ไตวาย
มิถุนายน 60 3 1. น.ส.ฟองสวาท วงศ์พันธุ์ ขาดอากาศหายใจตายในไฟ 90.-
2. นายวิศิษฏ์ พงศ์ธราธิก ทางเดินหายใจอุดตัน
3. ด.ต.พิชัย อบมาลี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
กรกฎาคม 60 2 1. นายชื่น หาญเหลี่ยมเพชร ปอดอักเสบรุนแรง 60.-
2. นายถิ่น ไกรเพชร ถุงลมโป่งพอง
สิงหาคม 60 5 1. นายธวัชชัย เมธาประสิทธิ์ หลอดเลือดสมองตีบ 150.-
2. นายอำนวย เข็มเมือ หัวใจล้มเหลว
3. น.ส.ดวงใจ เจตน์จำลอง กล้ามเนื้อหัวใจเสื่ม
4. นางสังวาลย์ อภิรัตน์โยธิน มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม
5. นางจรินทร์ โพธิ์เผือก ติดเชื้อชั้นผิวหนังรุนแรง
กันยายน 60 ... 1. นายสุเวทย์ มั่งเรืองสกุล เลือดออกในสมอง ...
2. น.ส.สายใจ ปลั่งใจ ไตวายเฉียบพลัน
3. นางทองคำ สุขเกษม ติดเชื้อในกระแสเลือด
4. นายอัมพร ขำเพชร มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
....
view