สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะ์ห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด
อัตราเรียกเก็บ ช่วยเหลือศพละ 30.- บาท

เดือน

จำนวนผู้เสียชีวิต
ที่เรียกเก็บ

ชื่อ - สกุล สังกัด

จำนวนเงิน
เรียกเก็บ

มกราคม 56 2 1. นายวิเชียร  จันทร์จุติ 60.-
2. นายวสันต์  ภวบัณฑิตภรณ์        
กุมภาพันธ์ 56 5 1. นายภิญโญ  ทองจีน 150.-
2. นายโสภิส  เพิ่มทรัพย์
3. นายวิรัตน์  กวางคีรี
4. นายสุธีรพันธ์  พันธ์สนิท ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวจากอุบัติเหตุ
5. นายวรสิษฐ์  โชติพินทุ ปอดอักเสบ
มีนาคม 56 5 1. นายสุข  อ่วมเจริญ ชราภาพ 150.-
2. นางนิภา  เทศนาม เลือดออกในทางเดินอาหาร
3. นางจรัลรัตน์  ดาราวิโรจน์ ติดเชื้อในกระแสเลือด
4. นายทอด  มังสา หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
5. นายเสนาะ  ทองสัมฤทธิ์ มะเร็ง
เมษายน 56 5 1. นางบุษบา  ฉายศิริ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 200.-
2. นายโฉม  เขียวงาม โรคชรา * เก็บค่าบำรุง
3. นายนันท์นภัส  แป้นทอง อุบัติเหตุจราจร เพิ่ม 50.-
4. นางเนตรดาว  บุญมีพิพิธ แพ้ภูมิร่างกายตนเอง
5. นายอินทร์  เกตุตรีกรณ์ เนื้องอกในสมอง
พฤษภาคม 56 5 1. นางทองพิมพ์  องอาจ เส้นเลือดสมองตีบตัน 150.-
2. นางพูนเพชร  บุญประเสริฐ ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
3. นางสายพิณ  ถาวรเดช มะเร็งเต้านม
4. นางเรณู  สุวนันทน์ มะเร็งลำไส้
5. นายลับ  เงินใย ชราภาพ
มิถุนายน 56 4 1. นายนพ  พันธ์เผือก มะเร็งตับ 120.-
2. นายวิเชียร  สาลีวรรณ มะเร็งต่อมน้ำลาย
3. นางประทุม  มาตุอำพันวงศ์ มะเร็งถุงน้ำดี
4. นายย่อม  ชูศรี ชราภาพ
กรกฎาคม 56 4 1. นางมุทิตา  เกตุแก้ว 120.-
2. นางเอี่ยม  กิมสร้าง โรคไต
3. นายไพโรจน์  รัตนประทีป ปอดอักเสบติดเชื้อ
4. นางสาวศิริ  เซ่งตระกูล มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
สิงหาคม 56 5 1. นายทวีศักดิ์  มีแย้ม เลือดออกในสมองจากภาวะความดันโลหิตสูง 150.-
2. นายสรรเสริญ  สุขหอม ความดันโลหิตสูง
3. นายสมชาย  ลำภักษร ปอดอักเสบติดเชื้อ
4. นายเชิด วิริยะวงศ์ ปอดอักเสบติดเชื้อ
5. นางสาวเพ็ญทิพา  ทิพย์วงศ์ มะเร็งต่อน้ำดีระยะแพร่กระจาย
กันยายน 56 5 1. นายทองเจือ  กุญแจทอง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 120.-
2. นายเฉลิมชัย กลีบลำดวน ตับแข็ง
3. นางสาวศรีทวน คชพันธ์ หัวใจวายเฉียบพลัน
4. นายณรงค์  บุญนิกูล มะเร็ง
5. นายไพศาล  บูรณพานิช มะเร็งท่อน้ำดี
ตุลาคม 56 5 1. นางฉวีวรรณ  อัมพิลาศรัย มะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม 150.-
2. นายสามารถ เกลื่อนกลาด ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน
3. นายธานินทร์  มีอำนาจ ปอดอักเสบติดเชื้อ
4. นางนุกูล  งามขำ ปอดติดเชื้อ
5. นายสมหมาย  ฉันทนารมณ์ ชราภาพ
พฤศจิกายน 56 4 1. นายอรุณ  นิยมสุด ปอดติดเชื้อ 120.-
2. นางเพชรรัตน์  สุดสวาท
3. นายจิรศักดิ์  ทรัพย์ล้อม มะเร็งสมอง
4. นายปานศักดิ์  คงยิ้มละมัย
ธันวาคม 56 4 1. นายประชุม  ม้ายอุเทศ ชราภาพ 120.-
2. นายหยุด  เชื้อจีน เส้นเลือดในสมองแตก
3. นายสำเริง  พูลชนะ ภาวะหัวใจล้มเหลว
4. นายสุธา  กรองกำธร  มะเร็งตับ
มกราคม 57 5 1. นางสมบูรณ์  กล่อมเทศ มะเร็งรังไข่ 200.-
2. นางสังวาล  เย็นใจ คอหักจากอุบัติเหตุจราจร เก็บค่าบำรุง
3. นายหง่วน  คุ้มสะอาด โรคชรา เพิ่ม 50.-
4. นายชุมพล  นิโครธา ระบบหัวใจล้มเหลว
5. นายเสนอ  แสงธิป เลือดคั่งในสมอง
กุมภาพันธ์ 57 3 1. นายสมใจ  ม่วงคราม  อัมพฤกต  90.-
2. นายวัลลภ  จันทร์เกษร  ติดเชื้อในกระแสเลือด
3. นางเบญจวรรณ  หอสกุล มะเร็งปอด 
มีนาคม 57 5 1. นางวิไลพร  จิวเมือง มะเร็งกระเพาะอาหาร  150.-
2. นางสาววงเดือน  เขียวอินทร์ มีฝีในม้าม 
3. นางวิไลพร  จิวเมือง มะเร็งกระเพาะอาหาร 
4. นายดิเรก  อุดมแตง ชราภาพ 
5. นางสาวช่อเพชร  พวงมณี ภาวะตับแข็ง 
เมษายน 57 4 1. นายอ่อน  เสียงเพราะ ปอดอักเสบติดเชื้อ  120.-
2. นายประทิว  ทองรื่น เส้นโลหิตสมองแตก แขนขาอ่อนแรง 
3. นายสาขา  รักธรรม ไตวายเรื้อรัง 
4. นายเมี้ยน  ฤทธิ์บัว ภาวะการหายในล้มเหลว 
พฤษภาคม 57 5 1. นางลัดดา  แสนสวัสดิ์ มะเร็งตับอ่อน  150.-
2. นางทัศนีย์  พราหมณ์โสภา ชราภาพ 
3. นางสมจิต  วงษ์สุวรรณ์ อุบัติเหตุจราจร 
4. นางบุญหลง  เกษนรา

เลือดออกในสมองด้านซ้ายจำนวนมากจาก
ความดันเลือดสูง 

5. นายผ่อน  หงษ์ยนต์ มะเร็งลำไส้ 
มิถุนายน 57 5 1. นายไปล่  บุญกูล แผลกดทับติดเชื้อเข้ากระแสเลือด  150.-
2. นายณรงค์  แก้วเนตร ปอดอักเสบติดเชื้อ 
3. นางสาวสุภิญญา  ประสมศรี หัวใจล้มเหลว 
4. นายมนูญ  คูทอง หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 
5. นายยศ  บรรดาศักดิ์ โรคชรา 
กรกฎาคม 57 2 1. นายไพศาล  เงินวิลัย เส้นโลหิตสมองแตก  60.-
2. นายวันชัย  เชื่อมชิต เป็นลม 
สิงหาคม 57 2 1. นางสาวอรพินทร์  เซียงปิ๋ว ติดเชื้อในกระแสเลือด  60.-
2. นายสงบ  เพิ่มสิน มะเร็งต่อมลูกหมาก 
กันยายน 57 5 1. นายใจ  หว่านต้น ติดเชื้อในกระแสเลือด  150.-
2. นายประเทือง  สุมกระจิว หลอดเลือดในสมองอุดตันขาดเลือด 
3. นางสุกัญญา  สุวรรณดิษฐ์ มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 
4. นายจรรยา  วลัยเพชร โรคมัลติเพิล มัยอิโลมา 
5. นายประเสริฐ  สิทธิ์สุวรรณกร  มะเร็งตับ
ตุลาคม 57 3 1. นายชำนาญ  เฟื่องฟู สมองฟกช้ำบวมจากอุบัติเหตุจราจร  90.-
2. นางเอื้อมพร  วงษ์เงิน มะเร็งเต้านม
3. นายโน้ม  แก้วมงคล โรคปอด 
พฤศจิกายน 57 3 1. นายสมเกียรติ  อนุกูล มะเร็งสมองข้างซ้าย  90.-
2. นายเสน่ห์  งามขำ ผูกคอตาย 
3. นายนิวัฒน์  เสนะโลหิต ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 
ธันวาคม 57 4 1. นายปรีชา  โสมะพันธ์ มะเร็งตับ  120.-
2. นายทิพย์  เพ็งพิน หัวใจล้มเหลว 
3. นายบุญรอด  ขันตี กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
4. นางสาวสุพรรณี  ยิ้มละมัย มะเร็งกระดูกขาซ้าย 
มกราคม 58 3 1. นายบุญ  เพิ่มพูล ติดเชื้อในปอดรุนแรง  140.-
2. นายทา  ทองเต่าอินทร์ ภาวะไขกระดูกเสื่อม  เก็บค่าบำรุง
3. นายพรินศักดิ์  โพธิ์เผือก มะเร็งลำไส้  เพิ่ม 50.-
กุมภาพันธ์ 58 5 1. นายบุรี  แสงศิลา เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง  150.-
2. นายจิตร  คล้ำพักตร์ มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 
3. นายสล้าง  บุญเกิด ภาวะหัวใจล้มเหลว 
4. นายพีรายุส  ประเดิมศรี ระบบหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 
5. นายสวาท  ยี่ตัน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
มีนาคม 58 4 1. นายลาภ  จันทร์เหมือน สมองฝ่อวัยชรา  120.-
2. นายกฤษฎา  ทวีกาญจน์ สมองขาดเลือดซีกขวา 
3. นางบุญรวม  สืบเนื่อง ภาวะเลือดออกในช่องปอด 
4. นางเตือนตา  รอดคงที่ มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 
เมษายน 58 5 1. นายสมชาย  มีนุช ภาวะตับแข็ง  150.-
2. นางสาววรรณี  ใสสะอาด ชราภาพ 
3.  นายกิติศักดิ์  สินเหลือ ภาวะหัวใจล้มเหลวจากเส้นเลือดหัวใจตีบ 
4. นายธนบูรณ์  ทองมา อุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่สมองและฐานกะโหลก 
5. นายนเรศ  ทองใบ ภาวะขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน 
พฤษภาคม 58 5 1. จ.ส.อ.ชาญณรงค์ เฟื่องฟู มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 150.-
2. นายหรีด คุ้มครอง มะเร็งปอด
3. นายสุนทร สุขแก้ว มะเร็งท่อน้ำดี
4. น.ส.ฉลวย ปองมั่น มะเร็งปากมดลูก
5. นายฉัตร กิ่งทอง มะเร็งลำไส้ใหญ่
มิถุนายน 58 5 1. นายสมาน จันทร์พุ่ม การหายใจล้มเหลว 150.-
2. นายหยอด โคแล น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด
3. นายชำนาญ เมฆหมอก มะเร็งปอด
4. น.ส.มณี เติมเกาะ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
5. นายเฉลิม อ้นแสง มะเร็งลำคอและตับ
กรกฎาคม 58 3 1. นายอารยะ อินทร์มี มะเร็งปอด 90.-
2. นางสุกัญญา ศิริจำปา หลอดลมอุดตันเฉียบพลัน
3. นายสติ อินทร์จันทร์ มะเร็งกล่องเสียง
สิงหาคม 58 5 1. นายยศภัค กรกุม ช๊อกจากเสียเลือดจากมะเร็งเยื่อบุโพรงจมูก 150.-
2. นางไสว บุญประจวบ หัวใจขาดเลือด
3. น.ส.ธัญญา ณรงค์สิทธิศักดิ์ มะเร็งต่อมไทรอยด์
4. ส.อ.สุชาติ วะชังเงิน มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
5. นายสรรค์ ปานถนอม สมองฝ่อวัยชรา
กันยายน 58 5 1. นายอำนาจ ศรีทองดีประพันธ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 150.-
2. นายสมจิตต์ ยี่ตัน สมองฝ่อวัยชรา
3. นายสำรวย ปิ่นแก้ว โรคหัวใจ
4. นายฤาชัย สังขจันทร์ มะเร็ง
5. นางจุฑา วันทอง มะเร็งปอด
ตุลาคม 58 5 1. น.ส.สมจิตต์ มาลัยเลิศ โรคไตวายเรื้องรัง 150.-
2. นายนิตย์ ทองคำ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
3. นายมนัส พึ่งพา มะเร็งปอดระยะลุกลาม
4. น.ส.สุชาดา ดวงเดือน เส้นเลือดสมองแตก
5. นางลำใย แสงเพชร ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
พฤศจิกายน 58 2 1. นางบุญช่วย ถิระมนัส ถ่ายท้อง 150.-
2. น.ส.สุนันท์ อรุณแย้ม ภาวะการหายใจล้มเหลว
3. นายรังสรรค์ รูปลออ มะเร็งต่อมลูกหมาก
4. นางทองพาว ม่วงนาค ไตวายเรื้อรัง
5. นายอาภรณ์ กองทรัพย์ มะเร็งต่อมลูกหมาก
ธันวาคม 58 4 1. นายวุฒิพงษ์ พันธุ์พราหมณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 120.-
2. นายนิคม ศรีวิโรจน์ เลือดออกในทางเดินอาหารเฉียบพลัน
3. นายกิจจกูร เทพสุท ติดเชื้อในกระแสเลือด
4. นายพินิจ พันธุ์ละออง ปอดติดเชื้อรุนแรง
มกราคม 59 3 1. นายวรชัย เยาวปราณี หัวใจขาดเลือด 140.-
2. นางเตือนใจ ศิริอินทร์ ภาวะหัวใจหยุดทำงาน เก็บค่าบำรุง
3. นายเสนอ สุขแก้ว ปอดอักเสบติดเชื้อ เพิ่ม 50.-
กุมภาพันธ์ 59 4 1. นายพงษ์ศักดิ์ เอกลักษณ์ไพสิฐ มะเร็งตับ 120.-
2. นายสุธี์ เกษสุวรรณ์ มะเร็งตับ
3. น.ส.ศรีสุภางค์ ทิมวัฒน์ มะเร็.กระจายในปอด
4. นายหลุย จิรวิวัฒน์ภัทร ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
มีนาคม 59 5 1. นายวินิจ ชิระมณี กล้ามเนื้อหัวใจตาย 150.-
2. นายสุขเกษม บรรลือทรัพย์ หัวใจวายเฉียบพลัน
3. นางทวน เชื้อจีน เส้นเลือดสมองแตก
4. นางทองคำ พราหมณ์โสภี ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
5. นายเอนก ดุลบุตร กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เมษายน 59 5 1. นายชำนาญ เอี่ยมอาษา หัวใจล้มเหลว 150.-
2. นายสมเกียรติ คุ้มภัย เส้นเลือดหัวใจตีบ
3. นายม้อน บรรเจิดศิริ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
4. นางกณิการ์ โพธิ์สวัสดิ์ มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
5. นางยุพา ฤทธิ์กุล มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
พฤษภาคม 59 4 1. นางนิสา เล็กบำรุง หัวใจ, ไต 120.-
2. นางเปรื่อง อังกินันทน์ ภาวะหัวใจและทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
3. นายนวรัตน์ สมยา สมองและศีรษะถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
4. น.ส.จรรยา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ ชราภาพ
มิถุนายน 59 2 1. นายประทีป เจ้ยเปลี่ยน มะเร็งท่อน้ำดี 60.-
2. นางมุกดา ศรีสม มะเร็งปากมดลูก
กรกฎาคม 59 3 1. น.ส.การะเกด แก่นจันทร์ มะเร็งบริเวณลำคอและโพรงจมูก 90.-
2. นายปรีชา เกษรมาลา ติดเชื้อในกระแสเลือด
3. นางพรรณี อังกินันทน์ ติดเชื้อในกระแสเลือด
สิงหาคม 59 4 1. นายอำนวย มีชัย ติดเชื้อในกระแสเลือด 120.-
2. นางมณฑา อิ่มศรี หัวใจฟกช้ำกระดูกซี่โครงหักรุนแรง
3. นายเจี๋ยน ศรนารายณ์ ปอดติดเชื้อ
4. นายเลียบ ทิพย์จันทร์ ปอดติดเชื้อ
กันยายน 59 3 1. นางรำเพย ภูมิทัศน์ สมองฝ่อวัยชรา 90.-
2. นายพรรณะ ชูบดินทร์ ภาระขาดอากาศหายใจเฉียบพลันจากการสำลัก
3. นายผล หงษ์หิรัญ มะเร็งปอด
ตุลาคม 59 4 1. นางเหม พราหมณ์ฤกษ์ อัลไซเมอร์ 120.-
2. นางพจนา นวรัตน์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
3. นายสำเนา เตียวพิพิธพร มะเร็งลำไส้ใหญ่
4. นายมานพ สังข์พุก สมองขาดเลือดเป็นบริเวณกว้าง
พฤศจิกายน 59 1 1. นายสำเนา ไทยเอื้อ มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 30.-
ธันวาคม 59 5 1. นายสมเกียรติ จิรประเสริฐวงศ์ ติดเชื้อรุนแรงจากภาวะตับแข็ง 150.-
2. น.ส.นริศรา พูลน้อย ลิ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดแดงที่ปอด
3. นายวิชัย พรมสี มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
4. นายเยี่ยม พงษ์อนุนานนท์ มะเร็งตับ
5. นายคำรณ วาปี ภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ
มกราคม 60 5 1. นายใบ แก้วโกสีย์ หัวใจล้มเหลว 200.-
2. นางอุทัย ดวงดาว ติดเชื้อในกระแสเลือด เก็บค่าบำรุง
3. นายสุวิทย์ พราหมณ์แก้ว กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เพิ่ม 50.-
4. นายสาคร ลานอิน เส้นเลือดหัวใจตีบ
5. น.ส.บุญมาก ศรีอินทร์ ทางเดินหายใจล้มเหลวฉับพลัน
กุมภาพันธ์ 60 4 1. นายบุญมา ขันติกิจ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดติดเชื้อ 120.-
2. นายสมโภชน์ แตงพลับ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
3. นายยงค์ นพคุณ มะเร็งปอด
4. นายมี รานไพร อาหารอุดกั้นหลอดลม
มีนาคม 60 5 1. นายปรีชา ดีกรุด กระดูกคอหัก ม้ามไตฉีก เสียเลือดในช่องท้องจากอุบัติเหตุจราจร 150.-
2. นางสุนันทา เกษรมาลา มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
3. นายสุพจน์ พงษ์เผือก หัวใจ
4. นายนิพนธ์ บัวมณี ติดเชื้อในกระแสเลือด
5. นายชวน คงเหลือ ความดัน, หัวใจ, เบาหวาน
เมษายน 60 2 1. นายสุนทร ว่องไว หัวใจวายเฉียบพลันจากภาวะหัวใจโตและความดันโลหิตสูง 60.-
2. นางเฉลย สว่างใจ มะเร็งปอด
พฤษภาคม 60 5 1. นายสมศักดิ์ สิงห์เทียน ระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 150.-
2. นางจีรนุช ปิ่มเปี่ยม ปอดติดเชื้อ
3. นางสุกัญญา พงศ์ภัสสร มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
4. นายประกอบ บุตรสิงห์ ปอดติดเชื้อ
5. นายบุญส่ง ทนทาน ไตวาย
มิถุนายน 60 3 1. น.ส.ฟองสวาท วงศ์พันธุ์ ขาดอากาศหายใจตายในไฟ 90.-
2. นายวิศิษฏ์ พงศ์ธราธิก ทางเดินหายใจอุดตัน
3. ด.ต.พิชัย อบมาลี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
กรกฎาคม 60 2 1. นายชื่น หาญเหลี่ยมเพชร ปอดอักเสบรุนแรง 60.-
2. นายถิ่น ไกรเพชร ถุงลมโป่งพอง
สิงหาคม 60 5 1. นายธวัชชัย เมธาประสิทธิ์ หลอดเลือดสมองตีบ 150.-
2. นายอำนวย เข็มเมือ หัวใจล้มเหลว
3. น.ส.ดวงใจ เจตน์จำลอง กล้ามเนื้อหัวใจเสื่ม
4. นางสังวาลย์ อภิรัตน์โยธิน มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม
5. นางจรินทร์ โพธิ์เผือก ติดเชื้อชั้นผิวหนังรุนแรง
กันยายน 60 3 1. นายสุเวทย์ มั่งเรืองสกุล เลือดออกในสมอง 90.-
2. น.ส.สายใจ ปลั่งใจ ไตวายเฉียบพลัน
3. นางทองคำ สุขเกษม ติดเชื้อในกระแสเลือด
ตุลาคม 60 5 1. นายอัมพร ขำเพชร มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 150.-
2.นายสมบูรณ์ สุกใส ติดเชื้อในปอดรุนแรง
3.น.ส.รองรัตน์ ฉันทนารมณ์ ติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ
4.น.ส.โฉม พิทักษานุรัตน์ สมองฝ่อวัยชรา
5.นางรัชชาพร แตงทอง มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม
พฤศจิกายน 60 5 1.นายประเสริฐ วงศ์พินิจ เนื้องอกสมองร้ายแรง 150.-
2.นายภุชงค์ ผลพานิช ทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
3.นายธวน มณตัน กล้ามเนื้อหัวใจตาย
4.นายธรรมศักดิ์ ใจเที่ยง มะเร็งต่อมลูกหมาก
5.นายนคร อ่วมเครือ ช๊อคจากติดเชื้อในกระแสเลือด
ธันวาคม 60 5 1.นายโกบัต ศรีพิบูลข์ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 150.-
2.นายชิน ศูโธติกุล เลือดคั่งในสมองจากการกระทบกระเทือน(ตกบันใด)
3.นายยิ่งกมล นาคะเวช ภาวะช๊อคจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย
4.นายวิจารณ์ ขยายแย้ม มะเร็งที่สมอง
5.นายจรูญ รอดทวี ภาวะหัวใจล้มเหลว
มกราคม 61 5 1.นางจารีรัตน์ พัฒนศิริศักดิ์ มะเร็งรังไข่ 200.-
2.นายธงชัย เกตุทะเล ชราภาพ เก็บค่าบำรุง
3.นายประวิทย์ เจริญจัตร์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เพิ่ม 50.-
4.นายบัญญัติ แย้มศรี ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอตาย
5.นายดี แสงทอง ภาวะหัวใจล้มเหลว
กุมภาพันธ์ 61 5 1.นายเฉลียว นาเมือง เบาหวาน 150.-
2.นายรอง เย็นใจ ชราภาพ
3.นายอุดม แก้วเนตร การหายใจล้มเหลว
4.นางวรรณา บางม่วงงาม มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
5.นางทองเพียร โมลี ตับวายเฉียบพลัน
มีนาคม 61 5 1.นายเอกสมพงษ์ เอกจารวิทย์ หัวใจวายเฉียบพลันรวมกับชราภาพ 150.-
2.ด.ต.นรา กุธพันธ์ ภาวะการหายใจล้มเหลว
3.น.ส.ขวัญยืน ชูใพฑูรย์ ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
4.นายสันติชัย เลาหเรืองชัยยศ ปอดติดเชื้อและมีหนองในปอด
5.นายสมพงษ์ เสือทอง ปอดอักเสบติดเชื้อ
เมษายน 61 5 1.นายเอื่อ เปี่ยมเกตุ มะเร็งที่เหงือก 150.-
2.นายชลอด มีสติ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
3.น.ส.สุภาภรณ์ เฟื่องสุวรรณ มะเร็งมดลูก
4.นายอาคม แดงพรหม กล้าเนื้อหัวใจขาดเลือดรุนแรง
5.นายชูฤทธิ์ ดวงพรหมามศ

ปอดติดเชื้อขั้นรุนแรง

พฤษภาคม 61 5 1.นายสมชัย จำปาเทศ ภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็งปอด 150.-
2.นายวิรุญ สีดอกยวย เลือดออกในสมองจากลื่นตกบันใด
3.นายศะรี นกขุนทอง ติดเชื้อในกระแสเลือด
4.นายสมาน รื่นรมย์ หัวใจขาดเลือด
5.นายอานุวัฒน์ ชมแก้ว มะเร็งลำใส้ใหญ่
มิถุนายน 61 5 1.นางนันทา เหลือวงศ์ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 150.-
2.นางสวิง จันทปมาสา มะเร็งตับ
3.นายพลากร เฟ่งผุดผ่อง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากหลอดเลือดหัวใจตีบ
4.นายจเร ทองทำนุ มะเร็งช่องปาก
5.นายอนุชาติ มิสโอดี มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย
กรกฎาคม 61 5 1.นายวิเชียร สินทอง มะเร็งต่อมลูกหมาก 150.-
2.นายบุญชู สมบูรณ์ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
3.นายนิคม จันทร์ทอง ภาวะติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณอวัยวะเพศ
4.นายเวียน บัวแก้ว มะเร็งปอด
5.นายสมปอง เพชรรัตน์ มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย
สิงหาคม 61 5 1.นายธีรวิทย์ จิตรเอื้อ มีก้อนในปอด 150.-
2.น.ส.ลำพู แมลงทับ โรคภูมิแพ้ตัวเอง
3.นายสุพจน์ เกตุรักษา มะเร็งปอด
4.นายอุดม ศรีเมฆ ปอดติดเชื้อ
5.นายนฤมล เฉียบแหลม ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
กันยายน 61 5 1.นายชาติ พงษ์สุวรรณ โรคเบาหวาน 150.-
2.นางวรรณี ฉัตรทัณต์ กินยาเบื่อหนูเกินขนาด
3.นายธนวินท์ คงด้วง ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง
4.น.ส.มนทิรา รื่นเริง มะเร็งตับอ่อน
5.นางอรุณ พราหมณีโสภา มะเร็งที่ลิ้น
ตุลาคม 61 5 1.นางสุกัญญา อินทบุตร์ ภาวะติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมอง 150.-
2.นายศิริ โชติบุตร ปอดติดเชื้อจากการสำลัก
3.น.ส.วารุณี แสงกระจ่าง โรคมะเร็งตับ
4.นางมณี สรรพคุณ มะเร็งปอด
5.นายพิชัย ศิริบุญโคศัย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
พฤศจิกายน 61 5 1.นายนคร ธุติวิรยานากุล ใตวายเรื้อรัง 150.-
2.นายหวาน มีอุดม ปอดติดเชื้อ
3.นายฝน สินสอน มะเร็งต่อมลูกหมาก
4.นายประจบ ยั่งยืน ภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
5.นายเกษม มั่งเจริญ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ธันวาคม 61 5 1.นายปราโมทย์ จันทร์นิล มะเร็งต่อมลูกหมากระบะสุดท้าย 150.-
2.นายธยุต วิชัยดิษฐ ปอดติดเชื้อจากการสำลัก
3.นายหล่อ สุกแจ่ม สมองฝ่อวัยชรา
4.นายสุรจิต เพธาราม ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
5.ด.ต.บุญช่วย ดวงเดือน เกล็ดเลือดต่ำ
มกราคม 62 5 1.นายบุญรอด ห้วยอยู่ มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย 200.-
2.นายสวน แสงทอง ภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคมะเร็งปอด เก็บค่าบำรุง
3.นายเพียร สังขทรัพย์ ป่วยตามธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชราภาพ) เพิ่ม 50.-
4.นางฉันทนา เนาวอุใรรัตนา มะเร็งกระเพาะอาหาร
5.นายบุญชาย ทองดอนคำ สารโปรตีนสะสมที่หัวใจและปอด
กุมภาพันธ์ 62 5 1.นายมนู ลิขิตอำใพพรรณ ปอดติดเชื้อรุนแรง 150.-
2.นางสุรีย์ ริโกลัด หลอดเลือดสมองตีบ
3.นางวิใลวรรณ จุ่ยมี มะเร็งลำใส้
4.นางนิภาพรณ์ เม่งพัด มะเร็งสมอง
5.น.ส.ทองเพียร ชุ่มลัด ระบบหายใจล้มเหลว
มีนาคม 62 5 1. น.ส.ไฉไล ต่วนศิลกิจ มะเร็งตับอ่อน 150.-
2. นายธรรมพร  สุวรรณช่าง ภาวะช๊อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
3. น.ส.อารีย์  สุนทรานนท์ ปอดติดเชื้อ
4. นางเพทาย ทองศิริวรรณ ระบบหายใจล้มเหลว
5. นายเสวก  สุพรรณอ่วม ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง
เมษายน 62 5 1. นางสุภา  นิลมณี ติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจไมตรัล 150.-
2. นางวิภา  หมื่นบำรุง มะเร็งปอดระยะลุกลาม
3. นายสุจินต์  พวงทิพย์ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
4. นางบุศยา ปิ่นรัตน์ ตับวาย
5. นายปัญญา ไสยเวช มะเร็งปอด
พฤษภาคม 62 5 1. นายเพย  รูปิยะเวช สมองฝ่อวัยชรา 150.-
2. นายจำนงค์  เอมรื่น มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
3. นายธีระพงศ์  มงคลโสฬศ มะเร็งตับระยะสุดท้าย
4. นายอัศวิน  ขวัญเมือง ติดเชื้อจากปอดอักเสบ
5. นางประเชิญ  นิลสุข ปอดติดเชื้อระบบหายใจล้มเหลว
มิถุนายน 62 5 1. นางบุญมา สร้อยสง มะเร็งเต้านม 150.-
2. นายเที่ยง  เรืองทิพย์ ติดเชื้อในกระแสเลือด
3. นายกรี  เกิดหนู หัวใจล้มเหลว
4. นายชัยยุทธ์  เชือนเชื้อ มะเร็งสมอง
5. นางมาลี  พวงมณี ไตวายเรื้อรัง
view