สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

เรื่อง  นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานองค์กร

******************************

 

          คณะกรรมการดำเนินการได้เห็นชอบให้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น  เพื่อเป็นทิศทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสหกรณ์  เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  โดยสหกรณ์คาดหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต น่าเชื่อถือ ยึดมั่นในอุดมการณ์ บริหารสหกรณ์อย่างมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สหกรณ์ได้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง  เป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงาน  อยู่บนพื้นฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดี  เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์  กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ดังนั้น  จึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้

          1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

              นโยบาย    ยึดมั่นในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  หน้าที่และความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อสหกรณ์ สังคมและชุมชน (CSR)  โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

              แนวทางปฏิบัติ 

              1.1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเคร่งครัด

              1.2) กำกับดูแล การเบิกจ่าย ตามแผนงานโครงการตามงบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผน

              1.3) สร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

 

          2. ด้านสมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

              นโยบาย   มุ่งมั่นให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สุจริตและตรวจสอบได้

              แนวทางปฏิบัติ

              2.1) สำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์

              2.2) บริหารจัดการสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์เป็นสำคัญ

              2.3) มีช่องทางการสื่อสารรวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การให้บริการของสหกรณ์

 

          3. ด้านองค์กร

              นโยบาย  ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานของสหกรณ์

              แนวทางปฏิบัติ

              3.1) มีเครื่องมือในการตรวจสอบ

              3.2) ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

              3.3) รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  

          4. ด้านเจ้าหน้าที่สหกรณ์

              นโยบาย  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามหลักความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

              แนวทางปฏิบัติ

              4.1) สนับสนุนให้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปราศจากการทุจริต

              4.2) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน

              4.3) ทำแผนพัฒนาบุคลากร

              4.4) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

 

                                                  ประกาศ ณ วันที่  9 พฤษภาคม พ.ศ.2561

 

                                                                (นายเทิม มิตรจิต)

                                   ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

view