สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

          ให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

          1.  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงิน

          2.  ควบคุมการจัดทำบัญชี และนายทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ

          3.  ควบคุม กำกับ ดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัย และพร้อมที่จะนำมาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที

          4.  ควบคุม  กำกับ ดูแลการจัดทำงบการเงิน และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เสนอต่อที่ประชุมใหญ่

          5.  เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์

          6.  เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

          7.  จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

          8.  ดำเนินการอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย   

view