สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

          หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์

          -   หน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์ฯ

              ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จำกัด  ว่าด้วยการบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2545 ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ไว้ใน  ข้อ 5  ดังนี้ “คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขาย  ให้เช่าซื้อ  หรือให้เช่าสินทรัพย์ของสหกรณ์  และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อลงมติเห็นชอบ”

          -   หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ

              -  งานเร่งรัดหนี้

             -  งานดำเนินคดี

             -  งานบังคับคดี

          -   หน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์ฯ   

                   -  งานบริหารสินทรัพย์  คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ได้ดำเนินการบริหารสินทรัพย์ ที่สหกรณ์ได้มา โดยการซื้อจากการขายทอดตลาด และจากการรับโอนทรัพย์ชำระหนี้ 

view