สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

          ให้มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

          1.  ให้การศึกษาและฝึกอบรมสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์อย่างมีประสิทธิผล

          2.  ให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ การประกอบอาชีพ ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลในครอบครัว

          3.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

          4.  ดำเนินการในการหาผู้สมัครเป็นสมาชิก

          5.  ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้บริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม

          6.  ดำเนินการอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

view