สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สิทธิประโยชน์

1. สมาชิกทุกท่านมีสิทธิได้รับ
      - เงินสงเคราะห์ศพ (เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป)
      - เงินประกันชีวิตกลุ่ม
    100,000.-  บาท
    100,000.-  บาท
2. สมาชิกต้องสมัครจึงจะมีสิทธิได้รับ
      - เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.เพชรบุรี (สฌส.)
      - กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (ศพละ 100 บาท)
      - เงินประกันชีวิต คุ้มครองหนี้ (เดือนละ 90 บาท)
      - เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (สสอค.)
      - เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ฯ (สส.ชสอ.)         
               220,000.-  บาท
    390,000.-  บาท
    400,000.-  บาท
    650,000.-  บาท
    600,000.-  บาท
รวมสิทธิประโยชน์เมื่อเสียชีวิต   2,460,000.-  บาท

view