สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คู่สมรส บุตร บิดามารดา

สวัสดิการว่าด้วยการรักษาพยาบาลกรณีคู่สมรสและหรือบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกสหกรณ์ฯ

          ประสบอุบัติเหตุและพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป ช่วยเหลือ 2,000 บาท (ทั้งนี้ คู่สมรสที่ประสบอุบัติเหตุต้องมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ถ้าบิดา มารดาเป็นสมาชิกทั้งคู่ให้มีสิทธิ "รับเงินเพียงท่านเดียว"

           หลักฐานการขอรับเงินสวัสดิการ (กำหนดรับเงินภายใน 1 ปี)
                    1. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ
                    2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
                    3. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสและหรือบุตรสมาชิก
                    4. สำเนาทะเบียนสมรส
                    5. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินสวัสดิการ

 

 สวัสดิการว่าด้วยการช่วยการศึกษาบุตร

           จ่ายครอบครัวละ 1,000 บาท สำหรับสมาชิกที่บุตรกำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่อายุ 2 ปี 6 เดือนแต่ไม่เกิน 25 ปี (กำหนดรับเงินตามประกาศของสหกรณ์ฯ)

           หลักฐานการขอรับเงินสวัสดิการ
                    1. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ
                    2. สำเนาทะเบียนบ้านบุตร

 

 สวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรสและหรือบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก

          1. กรณีบิดาและหรือมารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม ช่วยเหลือ 2,000 บาทต่อศพ
          2. กรณีคู่สมรสและหรือบุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม ช่วยเหลือ 2,000 บาทต่อศพ

          ทั้งนี้ บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องมิได้เป็นสมาชิกและถ้าบุตรเป็นสมาชิกหลายคน ให้บุตรคนใดคนหนึ่งยื่นขอรับได้เพียงคนเดียว และหรือ คู่สมรสถึงแก่กรรมต้องมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ กรณีบุตรถึงแก่กรรมผู้มีสิทธิรับเงินเป็นสมาชิกทั้งคู่ให้บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งมีสิทธิยื่นรับเงินเพียงคนเดียว

 

 การขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ  (กำหนดรับเงินภายใน 1 ปี)

         1. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ
         2. ใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม (ตัวจริง)
         3. สำเนาใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม
         4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม (ประทับตราคำว่า "ตาย")
         5. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถึงแก่กรรม
         6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสวัสดิการ
         7. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินสวัสดิการ

 

view