สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตนเอง

สวัสดิการว่าด้วยการรักษาพยาบาล :

     1.1 ประสบอุบัติเหตุ

            1.1.1 ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือประสบอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ
                     - สูญเสียนิ้วมือ, นิ้วเท้า นิ้วละ   2,000 บาท
                     - สูญเสียมือ, เท้า ข้างละ        5,000 บาท
                     - สูญเสียตา ข้างละ               5,000 บาท
                     - สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์         10,000 บาท
                     - พิการทางร่างกายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  10,000 บาท
            1.1.2 ประสบอุบัติเหตุจะสูญเสียอวัยวะหรือไม่ก็ตาม และอยู่พักรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป ช่วยเหลือวันละ 200 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท
            1.1.3 ถ้าประสบตามข้อ 1.1.1 และหรือข้อ 1.1.2 รวมกัน จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท

            หลักฐานการขอรับเงินสวัสดิการ (กำหนดรับเงินภายใน 1 ปี)
                 1. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ
                 2. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
                 3. ใบรับรองแพทย์ ให้ระบุสาเหตุการเข้ารับการรักษา วันเข้ารับการรักษาและวันออกจากสถานพยาบาล
                 4. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินสวัสดิการ

     1.2 กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง ต้องรักษาตัวระยะยาว

            1.2.1 สมาชิกเจ็บป่วยร้ายแรงด้วยโรค ดังนี้
                     - โรคมะเร็ง ตามคำวินิจฉัยจากแพทย์  ช่วยเหลือ  3,000  บาท
                     - โรคหัวใจ ตามคำวินิจฉัยจากแพทย์  ช่วยเหลือ  3,000  บาท
                     - โรคไต ระยะการฟอกไต                ช่วยเหลือ  3,000  บาท
                     - โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตามคำวินิจฉัยจากแพทย์  ช่วยเหลือ 3,000 บาท
                     - โรคอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ช่วยเหลือ 3,000 บาท 

            หลักฐานการขอรับเงินสวัสดิการ (กำหนดรับเงินภายใน 1 ปี)
                 1. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ
                 2. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
                 3. ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือคำวินิจฉัยของแพทย์จากโรงพยาบาล
                 4. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินสวัสดิการ

 

 สวัสดิการว่าด้วยการมงคลสมรสของสมาชิก

         รับเงินสวัสดิการครั้งเดียวเท่านั้น จำนวน 1,000 บาท กรณีเป็นสมาชิกทั้งคู่ให้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการคนละ 1,000 บาท

            หลักฐานการขอรับเงินสวัสดิการ (กำหนดรับเงินภายใน 1 ปี)
                 1. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ
                 2. สำเนาทะเบียนสมรส
                 3. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินสวัสดิการ

 

 สวัสดิการว่าด้วยการแสดงมุทิตาจิตต่อสมาชิกอาวุโส

         สำหรับสมาชิกอาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ของแต่ละปีบัญชี โดยสหกรณ์ฯ จ่ายให้กับสมาชิกในเทศกาลสงกรานต์แต่ละปี ดังนี้
               อายุ 60 - 64 ปี       จ่ายคนละ     500  บาท
               อายุ 65 - 69 ปี       จ่ายคนละ     750  บาท
               อายุ 70 - 74 ปี       จ่ายคนละ  1,000  บาท
               อายุ 75 - 79 ปี       จ่ายคนละ  1,250  บาท
               อายุ 80 - 84 ปี       จ่ายคนละ  1,500  บาท
               อายุ 85 - 89 ปี       จ่ายคนละ  1,750  บาท
               อายุ 90 ปีขึ้นไป       จ่ายคนละ  2,000  บาท
         วิธีการจ่ายเงินสวัสดิการมุทิตาจิต ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการ

 

 สวัสดิการว่าด้วยเงินบำเหน็จสมาชิก

         จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ของปีบัญชีนั้น ๆ ให้จ่ายตามจำนวนอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้
         - เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ปี จ่ายปีละ 500 บาท
         - เป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป จ่าย 10,000 บาท เศษ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี

            หลักฐานการขอรับเงินสวัสดิการ
                 1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสวัสดิการ
                 2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินสวัสดิการ

 

 สวัสดิการว่าด้วยเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกอายุเกิน 72 ปี

         เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกที่มีอายุเกิน 72 ปี ซึ่งสหกรณ์ฯ ไม่สามารถทำประกันชีวิตกับบริษัทได้ ให้จ่ายให้กับทายาทของสมาชิกเมื่อถึงแก่กรรมรายละ 100,000 บาท

 

 สวัสดิการเงินประกันชีวิตสำหรับสมาชิกกลุ่ม

          สหกรณ์ฯ ได้จัดทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกทุกคน กรณีเสียชีวิต จะได้รับรายละ 100,000 บาท

 

  การขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ  (กำหนดรับเงินภายใน 1 ปี)

         1. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ
         2. ใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม (ตัวจริง)
         3. สำเนาใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม
         4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม (ประทับตราคำว่า "ตาย")
         5. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถึงแก่กรรม
         6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสวัสดิการ
         7. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินสวัสดิการ

view