สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กู้วิทยฐานะ

 คุณสมบัติผู้กู้ :
     - ให้กู้โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60 ปี
 วงเงินให้กู้ :
     - รับเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท กู้ได้สูงสุด 250,000 บาท
     - รับเงินวิทยฐานะ 5,600 บาท กู้ได้สูงสุด 400,000 บาท
 ระยะเวลาการผ่อนชำระ :
     - 120 งวด
 การค้ำประกัน : (ใช้จับคู่ค้ำประกันซึ่งกันและกัน)
     - กู้ไม่เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน
     - กู้เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน
หมายเหตุ :  กู้ครั้งต่อไปต้องผ่อนชำระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด หรือได้ชำระหนี้เงินกู้สัญญาวิทยฐานะเดิมเป็นที่เสร็จสิ้น ยกเว้นกรณีผู้ที่ได้รับเงินวิทยฐานะเพิ่มขึ้น ให้กู้เพิ่มได้ตามสิทธิ์

 

 เอกสารประกอบการกู้ :
     1. คำขอกู้
     2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้และคู่สมรส, สำเนาใบหน่าหรือสำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)
     3. สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส สำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)
     4. สลิปเงินเดือน (เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง)
view