สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กู้ฉุกเฉิน

คุณสมบัติผู้กู้ :
     - เป็นสมาชิกสมัครใหม่ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
     - ในกรณีที่เคยเป็นสมาชิก แต่ลาออกและมาสมัครใหม่ จะต้องมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน
วงเงินให้กู้ :
     - ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ :
     - 18 งวด
การค้ำประกัน :
     -  ไม่มี
ประเภทการกู้ :
     1. กู้ฉุกเฉินเงินสด (ยื่นแบบขอกู้เสร็จแล้ว รอรับเงินได้)
     2. กู้ฉุกเฉิน ATM ของ ธ.กรุงศรี (ยื่นแบบขอกู้เสร็จ สามารถใช้บริการที่ตู้ ATM ของ ธ.กรุงศรี ในวันถัดไป)
     3. กู้ฉุกเฉิน ATM ของ ธ.กรุงไทย (ยื่นแบบขอกู้เสร็จ สามารถใช้บริการที่ตู้ ATM ของ ธ.กรุงไทย ในวันถัดไป)
เอกสารประกอบการกู้ :
     1. แบบขอกู้ฉุกเฉิน (ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้
     2. สลิปเงินเดือน (เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง)

 

view