สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กู้สวัสดิการ

คุณสมบัติผู้กู้ :
     - เป็นสมาชิกสมัครใหม่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
     - สมาชิกที่ลาออกและสมัครใหม่ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี จึงสามารถยื่นกู้ได้
     - สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสมาชิกภาพ หากสมัครเป็นสมาชิกใหม่ มีความประสงค์จะขอกู้เงินต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 2 ปี จึงสามารถยื่นกู้เงินได้
วัตถุประสงค์การกู้ :
     - กู้เพื่อการศึกษาบุตร
วงเงินให้กู้ :
     - กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
     -  ไม่เกิน  120  งวด  ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
การค้ำประกัน : (ให้จับคู่ค้ำประกันซึ่งกันและกัน)

     - กู้ไม่เกิน 250,000 บาท  ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน
     - กู้เกิน 250,000 - 500,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน
     - กู้เกิน 500,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 3 คน
     - ผู้กู้ต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อหนี้เกินสิทธิประโยชน์ **

หมายเหตุ :  การกู้ครั้งต่อไปต้องผ่อนชำระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด หรือได้ชำระหนี้เงินกู้สัญญาสวัสดิการเดิมเป็นที่เสร็จสิ้น
เอกสารประกอบการกู้ :
     1. คำขอกู้
     2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้และคู่สมรส, สำเนาใบหน่าหรือสำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)
     3. สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ), สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส สำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)
     4. สลิปเงินเดือน (เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง)
     5. สำเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ยื่นขอกู้
view