สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กู้พิเศษ

คุณสมบัติ :
     - เป็นสมาชิกสมัครใหม่ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
     - สมาชิกที่ลาออกและสมัครใหม่ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน จึงสามารถยื่นกู้ได้
     - สมาชิกที่ถูกให้พ้นสมาชิกภาพ หากสมัครเป็นสมาชิกใหม่มีความประสงค์จะขอกู้เงินต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 2 ปี จึงสามารถยื่นกู้ได้
วัตถุประสงค์การกู้ :
     - กู้เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ/เพื่อซื้อรถยนต์ ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
     - กู้เพื่อการเคหะ ให้กู้ไม่จำกัดวงเงิน
ระยะการผ่อนชำระ :
     -  กู้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ผ่อนชำระภายใน 240 งวด
     -  กู้เกิน 1.2 ล้านบาท ผ่อนชำระภายใน 350 งวด
การค้ำประกัน :
     - ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เอกสารประกอบการขอกู้พิเศษ (กู้เพื่อการเคหะ)

      1. สำเนาโฉนด นส.3 ก พร้อมราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน
      2. แผนที่ตั้งทางไปถึงที่ดิน
      3. หนังสือยินยอมจำนองที่ดินเป็นประกัน
      4. เอกสารประกอบของผู้กู้และคู่สมรส, เจ้าของหลักทรัพย์และคู่สมรส (ลายลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
      5. สลิปเงินเดือน (เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง)
      6. หนังสือจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (กรณีซื้อที่ดิน)
      7. สำเนาสัญญากู้เงิน, สัญญาจำนอง, ใบสรุปยอดหนี้คงเหลือของสถาบันการเงินอื่น (กรณีกู้ไถ่ถอน)
      8. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีปลูกสร้างใหม่)
      9. ใบจองรถ, โบรชัวร์ (กรณีซื้อยานพาหนะ)

view