สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กู้สามัญ

อายุการเป็นสมาชิก สิทธิและวงเงินในการกู้ งวดชำระหนี้ ผู้ค้ำประกัน

 - 6 เดือน (สมัครใหม่) 
 - 1 ปี (เคยลาออก) 
 - 2 ปี (เคยให้พ้นสมาชิกภาพ)

40 เท่าของเงินเดือนบวกทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ไม่เกิน 500,000 บาท 180 งวด 2 คน

 - 3 ปีขึ้นไป

45 เท่าของเงินเดือนบวกทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ไม่เกิน 800,000 บาท (กู้ตั้งแต่ 500,001 - 800,000) 180 งวด 3 คน

 - 4 ปีขึ้นไป

50 เท่าของเงินเดือนบวกทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ไม่เกิน 1,000,000 บาท (กู้ตั้งแต่ 800,001 - 1,000,000)

200 งวด 4 คน

 - 5 ปีขึ้นไป

60 เท่าของเงินเดือนบวกทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ไม่เกิน 2,000,000 บาท (กู้ตั้งแต่ 1,000,001 - 2,000,000) 240 งวด 5 คน

 - 8 ปีขึ้นไป

70 เท่าของเงินเดือนบวกทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ไม่เกิน 3,000,000 บาท (กู้ตั้งแต่ 2,000,001 - 3,000,000) 300 งวด 6 คน

หมายเหตุ  :  1. การกู้สามัญ สมาชิกต้องมีทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 10% ของเงินกู้
                 2. การส่งชำระหนี้รวมกับอายุผู้กู้ ต้องไม่เกิน 74 ปี
                 3. การกู้ครั้งต่อไปต้องผ่อนชำระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของงวดชำระหนี้เดิม และส่งชำระเงินต้นครบ 10% ของเงินที่กู้ไป
                 4. ผู้กู้ต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อหนี้เกินสิทธิประโยชน์ **        

 

ตารางสิทธิการกู้ของครูสังกัดโรงเรียนเอกชน
อายุการเป็นสมาชิก สิทธิและวงเงินในการกู้ งวดชำระหนี้ หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละของเงินกู้ ผู้ค้ำประกัน
6 เดือน - 1 ปี 40 เท่า ของเงินเดือนบวกค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ไม่เกิน 100,000 บาท 200 งวด 10 3 คน
1 ปี - 2 ปี 40 เท่า ของเงินเดือนบวกค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ไม่เกิน 200,000 บาท 200 งวด 10 3 คน
2 ปี - 3 ปี 40 เท่า ของเงินเดือนบวกค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ไม่เกิน 300,000 บาท 200 งวด 10 3 คน
3 ปี - 4 ปี 45 เท่า ของเงินเดือนบวกค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ไม่เกิน 400,000 บาท 250 งวด 15 4 คน
5 ปีขึ้นไป 60 เท่า ของเงินเดือนบวกค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ไม่เกิน 500,000 บาท 300 งวด 15 5 คน
5 ปีขึ้นไป 60 เท่า ของเงินเดือนบวกค่าหุ้นที่ชำระแล้ว เกิน 500,000 บาท 300 งวด 15 6 คน
คุณสมบัติของผู้กู้เอกชน  :
     1. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
     2. สมาชิกต้องมีหุ้นที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตามตาราง)
     3. การส่งเงินต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือน
     4. การกู้ครั้งต่อไปต้องผ่อนชำระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของงวดชำระหนี้เดิม และส่งชำระเงินต้นครบ 10% ของเงินที่กู้ไป
     5. กู้เกิน 500,000 บาท การส่งชำระใช้อายุ 60 ปีเป็นเกณฑ์ ส่งชำระ 250 - 300 งวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของสมาชิกเป็นหลัก
view