สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินฝาก

   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

        เปิดบัญชี 1,000 บาทขึ้นไป ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวน ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี คิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
(ถอนมากกว่า 1 ครั้ง เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท ยกเว้นการถอนดอกเบี้ยหลังจากคิดดอกเบี้ยแล้ว 1 วัน จะไม่นับเป็นการถอนครั้งที่ 1)

   เงินฝากออมทรัพย์
         เปิดบัญชี 100 บาทขึ้นไป ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวน ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี คิดดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง (31 ตุลาคมของทุกปี) สามารถถอนได้ตลอดเวลา
   หลักฐานที่ใช้เปิดบัญชี
         1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
         2. แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี
         3. บัตรตัวอย่างลายเซ็นต์
             (ผู้ขอเปิดบัญชีต้องมากรอกรายละเอียดที่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง)
   เงินฝากกองทุนโรงเรียน
         ฝากไม่จำกัดจำนวน ดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี คิดดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง (31 ตุลาคมของทุกปี) สามารถถอนได้ตลอดเวลา  ได้รับการยกเว้นภาษี
หลักฐานในการขอเปิดบัญชี  :  1. หนังสือระบุวัตถุประสงค์ของกองทุน (ผู้บังคับบัญชารับรอง)
                                      2. รายชื่อคณะกรรมการกองทุนพร้อมเงื่อนไขในการถอน

   กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย
          ถ้าสมุดคู่ฝากสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท ทั้งนี้ให้เขียนคำร้องพร้อมใบแจ้งความเพื่อขอออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่
view