สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทุนเรือนหุ้น

   การถือหุ้น

         สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตรส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 
   การชำระค่าหุ้น
         การชำระค่าหุ้นรายเดือน ให้หน่วยงานต้นสังกัดหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ส่งสหกรณ์ฯ ทุกเดือน
 
   การเพิ่มค่าหุ้น
         การเพิ่มชำระค่าหุ้นรายเดือนต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินได้รายเดือน
 
   การลดค่าหุ้น

           การลดชำระค่าหุ้นรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด
หมายเหตุ  สมาชิกปกติสามารถงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ดังนี้  * ชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 300 เดือนหรือชำระค่าหุ้นรายเดือนมาไม่น้อยกว่า 350,000 บาท
           สมาชิกที่เกษียณอายุ สามารถงดชำระค่าหุ้นรายเดือนได้ตลอดไป หรือถ้าประสงค์ต้องการชำระค่าหุ้นรายเดือนต่อไป สามารถชำระได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินได้รายเดือน

 

   ยกเลิกการงดส่งหุ้นกรณีพิเศษ
           จากการที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการงดส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นกรณีพิเศษ คือ "เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีค่าหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 12 งวด หากจะของดส่งค่าหุ้นรายเดือนในครั้งต่อไป จะต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด" จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 ได้มีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2554
 
   ประโยชน์ของทุนเรือนหุ้น
           1. ได้รับเงินปันผลในอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
           2. สามารถนำไปค้ำประกันวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 95%
 
   การขาดสมาชิกภาพ
           1. ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก
           2. ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 3 งวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
           3. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา 3 งวด

 

view